Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) được thay đổi niêm yết.

Quyết định chi tiết được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của HoSE.

Link: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/NewsByCat/dca0933e-a578-4eaf-8b29-beb4575052c5?rid=545027118

Cụ thể:

  • Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 738.810.840 cổ phiếu (Bảy trăm ba mươi tám triệu tám trăm mười nghìn tám trăm bốn mươi cổ phiếu)
  • Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 134.329.243 cổ phiếu (Một trăm ba mươi bốn triệu ba trăm hai mươi chín nghìn hai trăm bốn mươi ba cổ phiếu)
  • Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1343.292.430.000 đồng (Một nghìn ba trăm bốn mươi ba tỷ hai trăm chín mươi hai triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
  • Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 873.140.083 cổ phiếu (Tám trăm bảy mươi ba triệu một trăm bốn mươi nghìn không trăm tám mươi ba cổ phiếu)
  • Giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 8.731.400.830.000 đồng (Tám nghìn bảy trăm ba mươi mốt tỷ bốn trăm triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng)
  • Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/07/2024
  • Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Theo đó ngày 09/07/2024 HoSE chính thức công nhận lượng cổ phiếu hợp pháp về tài khoản để niêm yết. Trong vòng 7 ngày làm việc tiếp theo, Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) sẽ làm việc để đổ cổ phiếu về tài khoản của nhà đầu tư. Dự kiến mọi công tác hoàn thành vào ngày 16/07/2024 theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, kết thúc thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần này của PDR.